Załącznik nr 1 do Regulaminu mariuszmroz.pl (REGULAMIN)

Nazwa pakietu Kara umowna w przypadku rezygnacji w trakcie 1 miesiąca współpracy Kara umowna w przypadku rezygnacji w trakcie 2 i każdego kolejnego miesiąca współpracy Kara umowna w przypadku rezygnacji w trakcie 4 i każdego kolejnego miesiąca współpracy
Pakiet e-mail 3 miesiące 30% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet e-mail 6 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet e-mail 12 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet VIP/Zgub brzuch 3 miesiące 30% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet VIP/Zgub brzuch 6 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet VIP/Zgub brzuch 12 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Każdy inny pakiet 30% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu

Słowniczek

Produkt – udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 % ,

Usługa – indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej.

Pakiet – wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę.

Usługa – usługi oferowane w ramach wybranego Pakietu tj. Konsultacje, Usługa Email, Email VIP, Video.

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług.

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia ankiety/pakietu e-mail za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa email – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa email obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa Email VIP – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa email VIP obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet VIP.

Pakiet Zgub Brzuch – wymiana dowolnych wiadomości za
pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez
Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez
Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa pakiet Zgub Brzuch obejmuje 8 maili
miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej
ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili
w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile przepadają, bez prawa
żądania obniżenia ceny za Pakiet VIP.

Video – dostęp do niepublicznych nagrań VIDEO.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu. Rozpoczyna się w dniu przesłania przez Usługodawcę do Usługobiorcy rozpisanej diety, planu treningowego i suplementacji, jednak nie później niż po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy. Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące.

Cena – cena za wybrany Pakiet.

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy.

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu.

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu. Zawieszenie może być jednorazowe lub kilkukrotne. Maksymalny czas trwania zawieszenia (w sumie) dla pakietu trwającego 3 miesiące wynosi 1 miesiąc, dla pakietu trwającego 6 miesięcy – 2 miesiące, a dla pakietu trwającego 12 miesięcy – 4 miesiące. Jednorazowo minimalny czas trwania zawieszenia to 7 dni.