Załącznik nr 1 do Regulaminu sklep.mariuszmroz.pl (REGULAMIN)

dotyczącego  zasad świadczenia Usług, szczegółowo opisanych w par. 2 Regulaminu przez Fitness Media LTD z siedzibą:  Unit 4E Enterprise Court, Farfield  Park , Rotherham,  United Kingdom, Company number 09482544

 

Produkt B Opis Czas trwania Cena (ZŁ) rabat Cena zniżkowa (ZŁ)
Konsultacja/Ankieta Pojedyńcza konsultacja w wybranej przez Usługobiorcę  formie Od 15 do 45 min (lub na podstawie ankiety) 250 130 120
Pakiet

e-mail

Pakiet obejmujący trzy miesięczną usługę e-mail oraz rozpisanie diety/treningu (konsultacja/ankieta) 3 miesiące 850 560 290
Pakiet GOLD Pakiet obejmuje 3 konsultację w wybranej przez Usługobiorcę formie oraz dodatkowo Usługę email na 3 miesiące 3 miesiące 1350

(750+ 600)

930 420
Pakiet VIP Pakiet obejmuje 8 konsultacji w miesiącu w wybranej przez Usługobiorcę formie , usługę Email VIP 3 miesiące oraz Produkty VIDEO(o wartości 402zł) 3 miesiące 7602

(6000+1200+402)

6682 920
Pakiet VIP Pakiet obejmuje 8 konsultacji w miesiącu w wybranej przez Usługobiorcę formie oraz dodatkowo usługę Email VIP, oraz produkty VIDEO(o wartości 838zł) 6 miesięcy 15238

(12000+2400+838)

13598 1640
Usługa Email Monitorowanie postępów poprzez wysyłanie jednej wiadomości w tygodniu(4 w mięsiącu) 1 miesiąc 200 0 200
Usługa Email VIP Monitorowanie postępów poprzez wysyłanie dwóch wiadomości w tygodniu(8 w mięsiącu) 1 miesiąc 400 0 400

 

Słowniczek

Produkt A – udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Produkt B – indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej

Pakiet –  wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę

Usługa – usługi oferowane w ramach wybranego Pakietu tj. Konsultacje, Usługa Email, Email VIP, Video

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia ankiety/pakietu e-mail za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa email – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat . Usługa email obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet

Usługa Email VIP – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją dopowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa email VIP obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet VIP.

Video – dostęp do niepublicznych nagrań VIDEO.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu, Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące

Cena – cena za wybrany Pakiet

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy

Cena zniżkowa – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu, dla pakietu VIP 3msc – 1miesiąc , dla pakietu VIP 6msc – 2 miesiące